KPMG Croatia d.o.o. za reviziju Privacy Policy

Uvjeti privatnosti i obrade podataka – obavijest kandidatima


Datum ažuriranja:

6. srpnja 2022.


Voditelj obrade:

KPMG Croatia d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, 10 000 Zagreb, OIB: 20963249418


Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka:

KPMG Croatia d.o.o. je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka, kojeg možete kontaktirati ukoliko imate pitanja vezano uz obradu osobnih podataka ili želite ostvarivati prava koja Vam pripadaju vezano uz obradu osobnih podataka. Službenika možete kontaktirati putem emaila dpo@kpmg.hr, ili možete poslati svoj upit poštom na iznad navedenu adresu. 


Svrhe obrade osobnih podataka:

Vaše osobne podatke obrađivat ćemo za potrebe selekcijskog postupka (pregled primljenih prijava, kontaktiranje kandidata s ciljem pozivanja na testiranje i razgovore, odabir kandidata za zapošljavanje). 

U slučaju da Vas pozovemo na testiranje i/ili razgovore, to će biti zabilježeno u našoj evidenciji, kao i rezultat provedenog testiranja i/ili razgovora. Pravni temelj za obradu Vaših osobnih podataka:

Pravni temelj za obradu Vaših osobnih podataka za svrhe zapošljavanja je privola (članak 6. stavak 1. točka (c) Opće uredbe o zaštiti podataka). Privolu za obradu Vaših osobnih podataka možete dati za potrebe selekcijskog postupka za konkretnu poziciju za koju ste se prijavili, a možete dati i posebnu privolu ako želite da Vas uzmemo u razmatranje za potrebe budućih selekcijskih postupaka. 

Pravni temelj za obradu podataka radi evidentiranja okolnosti da smo s Vama obavili testiranje i/ili razgovor jest naš legitimni interes (članak 6. stavak 1. točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka). Naš legitimni interes sastoji se u povećanju učinkovitosti selekcijskog procesa.


Obveza pružanja podataka:


Pružanje podataka je dobrovoljno, no u sljedećem opsegu: 

    Ime i prezime 

    E-mail  

    Broj mobitela

    Titula

    Adresa

    Životopis

    Obrazovanje

je nužno kako bi kandidat mogao sudjelovati u selekcijskom postupku te bez popunjavanja ovih podataka nije moguće dovršiti proces prijave za posao. 

Molimo Vas da u dokumentima koje dostavljate kao prilog dostavljate samo podatke relevantne za odabir kandidata te da radi zaštite vlastite privatnosti izbjegavate dostavu suvišnih podataka. Ukoliko se sami odlučite dostaviti takve dodatne podatke, kao npr. svoju fotografiju ili podatke o svojim interesima i hobijima, smatrat ćemo da ste nam dostavom takvih podataka dali privolu za njihovu obradu u gore navedene svrhe. Razdoblje čuvanja Vaših osobnih podataka:

Vaši podaci će se obrađivati do završetka selekcijskog postupka. 

Ako date posebnu privolu kojom dozvoljavate obradu osobnih podataka i u svrhu budućih selekcijskih postupaka, takvi će se podaci čuvati 3 godine, odnosno sve do povlačenja privole (ako povučete privolu prije isteka roka od 3 godine). Privolu možete povući u bilo koje doba, brisanjem pojedinih dokumenata koje ste nam dostavili ili svog profila, a također se možete obratiti i našem službeniku za zaštitu podataka.

Podatke koje smo prikupili na temelju našeg legitimnog interesa (okolnost da ste bili pozvani na testiranje i/ili razgovor te o njihovim rezultatima) čuvat ćemo tri godine.
Primatelji Vaših podataka:

Vaše osobne podatke nećemo dijeliti s trećim stranama, osim kada je to nužno radi naših legitimnih profesionalnih i poslovnih potreba, radi postupanja po Vašem zahtjevu, i/ili kada primjenjivo pravo ili profesionalni standardi to od nas zahtijevaju ili nam omogućuju. Navedeno uključuje osobe koje održavaju naše IT aplikacije i pružaju usluge hostinga, agencije koje pružaju usluge u postupku zapošljavanja i pravne savjetnike. Navedeni subjekti obrađuju podatke na temelju ugovora kojeg je s njima sklopio KPMG Croatia d.o.o. i isključivo na temelju uputa dobivenih od KPMG Croatia d.o.o.


Iznošenje Vaših podataka izvan Europske unije:

Vaši se podaci neće prenositi u treće zemlje koje se nalaze izvan Europske unije. 


Vaša prava:

Vezano uz obradu osobnih podataka, imate sljedeća prava: 

 • pravo na pristup svojim osobnim podacima, uključujući i pravo dobiti njihovu kopiju,
 • pravo na ispravak netočnih i dopunu nepotpunih podataka, 
 • pravo zahtijevati brisanje podataka, 
 • pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu. U Hrvatskoj, to je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10000 Zagreb
 • pravo na ograničenje obrade, 
 • pravo prigovoriti obradi koja se temelji na našem legitimnom interesu, 
 • pravo na prenosivost.

U opsegu u kojem se obrada temelji na privoli, imate pravo povući privolu. Privolu možete povući u svako doba, a povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade prije njezinog povlačenja. 

Napominjemo da neka od navedenih prava možete ostvarivati i sami kroz upravljanje svojim profilom.

S vremena na vrijeme možemo izmijeniti ove uvjete korištenja, ako to bude potrebno. Kad do toga dođe, datum na vrhu ove stranice bit će ažuriran. Potičemo Vas da povremeno provjerite je li došlo do promjena. Upotreba kolačića

Kolačići su male tekstualne datoteke koje prikupljaju podatke koji nisu osobni podaci i šalju ih te pohranjuju na vaše računalo, pametni telefon ili drugi uređaj za pristup internetu. Kolačići mogu biti postavljeni na vaše računalo ili drugi uređaj s kojeg se može pristupiti internetu svaki put kad nas posjetite na internetu. To omogućuje web stranici da zapamti vaše računalo ili drugi uređaj kako bi se ostvarili razni ciljevi. 

Ova web stranica koristi sljedeća dva kolačića, koji će biti instalirani jedino ako ste prihvatili njihovu instalaciju: 


Naziv: tl_id

Vrijeme pohrane: 12 mjeseci

Namjena: Omogućavanje statistike ponovljenih pristupa posjetitelja. 

Opis: Omogućuje prikupljanje statističkih markera, analizu aktivnosti posjetitelja i kandidata, te prikaz statističkih podataka. Omogućuje analitiku stranica karijera. 

Naziv: tl_session_id

Vrijeme pohrane: 20 minuta

Namjena: Omogućavanje statistike stranice karijera unutar jedne sesije. 

Opis: Omogućuje prikupljanje statističkih markera, analizu aktivnosti posjetitelja i kandidata, te prikaz statističkih podataka tokom jedne sesije. Omogućuje analitiku stranica karijera. 


Postavke glede kolačića možete podesiti u Vašem pregledniku (često se nalaze u izborniku „Alati“ ili „Preferencije“ vašeg preglednika). Također možete izbrisati kolačiće s vašeg uređaja u bilo kojem trenutku.  Dodatne informacije o upravljanju kolačićima možete pronaći u izborniku „Pomoć“ Vašeg preglednika ili putem web stranica kao što je www.allaboutcookies.org*    *    *

U slučaju da podatke ne dostavljate za sebe, već za drugu osobu, slanjem prijave jamčite da ste tu osobu upoznali s iznad navedenom obaviješću te ishodili njegovu/njezinu privolu za prijavu na ovoj stranici. 


    Terms of privacy and data processing – notice to the candidates


Date when the notice was last updated:

6 July 2022


Data controller:

KPMG Croatia d.o.o., with its business seat in Zagreb, Ivana Lučića 2a, 10 000 Zagreb, OIB: 20963249418


Contact details of our Data protection officer:

KPMG Croatia d.o.o. has appointed a Data protection officer, whom you can contact if you have any questions regarding the processing of your personal data, or should you wish to exercise any of your rights related to the processing of your personal data. You can contact our Data protection officer via email dpo@kpmg.hr, or you can send your inquiry by post to the above mentioned address. 


Purpose of processing of personal data:

We shall process your personal data for the purposes of the recruitment procedure (review of received applications, contacting candidates with the aim of inviting them to testing and interviews, selection of candidates for employment). 

In the event that we invite you to testing and/or interviews, that will be noted in our records, together with the result of the conducted testing and/or interviews. 


Legal basis for processing of your personal data:

The legal basis for processing of your personal data for recruitment purposes is consent (Article 6 (1)(c) of the General Data Protection Regulation). You can provide your consent only for the purposes of a single recruitment proceeding for the particular position for which you are applying, or you can consent to us also processing your personal data for the purposes of future recruitment proceedings. 

The legal basis for recording the circumstance that you were invited for testing and/or interviews is our legitimate interest (Article 6(1)(f) of the General Data Protection Regulation). Our legitimate interest consists in increasing the effectiveness of our recruitment proceeding. 

Information whether provision of data is mandatory:

The provision of your personal data is voluntary. However, if you do not provide the following data: 

    Name and surname 

    Email

    Mobile phone number 

    Title 

    Address

    CV

    Education information

you will not be able to participate in the recruitment proceeding, nor to complete the application process.

We kindly ask that you in the attachments deliver only personal data which is relevant and necessary for recruitment purposes, and that you contribute to protecting your privacy by avoiding provision of excessive data. Should you despite the above decide to provide data such as your photo, or information about your interests and hobbies, it shall be deemed that you have thereby consented to processing of that data for the above described purposes. Retention periods:

Your personal data shall be processed until the end of the recruitment proceeding. Should you give a separate consent agreeing to processing of data also for the future recruitment purposes, such data shall be kept for 3 years, or until a consent is withdrawn (provided that you withdraw the same before the period of 3 years expires). You can withdraw your consent at any time, by deleting particular documents that you have uploaded, or by deleting your profile; as well as by contacting our Data protection officer. 

Those data which we collected based on our legitimate interest (circumstance that you have been invited to a testing and/or interview and the results of the same) shall be kept for three years. 


Recipients of your data:

We shall not share your personal data with third parties, unless this is necessary due to our legitimate professional and business needs, to act upon your request and/or when the applicable law or professional standards requires or allows the same. The recipients of your data would in such cases include persons who maintain our IT systems and provide hosting services, recruitment agencies and legal advisors. The mentioned recipients shall process personal data based on an agreement entered into with KPMG Croatia d.o.o. and solely based on the instructions received by KPMG Croatia d.o.o. 


Transfer of your personal data outside of the European Union:

Your personal data shall not be transferred outside of the European Union. 


Your rights:

You have the following rights related to processing of your data: 

 • the right to access your data, including the right to obtain a copy of the same, 
 • the right to rectification of incorrect and incomplete data, 
 • the right to demand deletion of data, 
 • the right to lodge a complaint to the supervisory authority. In Croatia, this is Personal Data Protection Agency, Selska cesta 136, 10000 Zagreb 
 • the right to restriction of processing, 
 • the right to object to the processing which is based on our legitimate interest, 
 • the right to data portability.

To the extent in which the processing is based on consent, you can withdraw the consent at any time, whereby the withdrawal shall not affect the lawfulness of data processing before the withdrawal. 

We note that you can exercise some of the above rights yourself, by managing your user profile. 

From time to time, if necessary, we may amend these terms. Should this happen, the date on top of this website shall be updated. We encourage you to occasionally examine if there have been any changes. 


Use of cookies

Cookies are small text files which collect non-personal data and send them and store to your computer, smartphone or other internet-enabled device. Cookies may be placed on your computer or internet-enabled device whenever you visit us online. This allows the site to remember your computer or device and serves a number of purposes. 

This website uses the following two cookies, which shall be installed only if you have accepted their installation: 


Name: tl_id

Expiry: 12 months 

Purpose: examining the statistics of recurring visitors

Description: this cookie enables gathering of statistical markers, analysis of visitors’ and candidates’ activities and provides statistical data. This allows analytics of the careers website. 


Name: tl_session_id 

Expiry: 20 minutes 

Purpose: examining the statistical data of the careers website for a single session 

Description: this cookie enables gathering of statistical markers, analysis of visitors’ and candidates’ activities and provides statistical data for a single session. This allows analytics of the careers website.


You can adjust cookie settings via your browser's settings (often found in your browser's Tools or Preferences menu). You may also delete cookies from your device at any time.  Further information about managing cookies can be found in your browser's help file or through sites such as www.allaboutcookies.org


*   *   *

In the event that you are applying on behalf of another individual, by submitting the application you guarantee that you have informed the respective individual with the above notice and have obtained his/her consent to apply on this website.